Tjørring Cykel Motion er en afdeling i Tjørring Idrætsforening.

Klubben er medlem af DCU, DIF og DGI.

Formål:

Vi skal ha’ det sjovt, og vi ska’ køre på cykel.

Vi ska’ ikke ha’ det så sjovt, at vi ikke får kørt på cykel.

Vi ska’ ikke køre så meget på cykel, at vi ikke har det sjovt.

 

Tjørring Idrætsforenings vedtægter er gældende for TCM.

Generalforsamling.

Generalforsamling afholdes i forbindelse med generalforsamlingen i hovedafdelingen for TIF.

 

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning ved formanden.
  3. Aflæggelse af regnskab ved kasseren.
  4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor samt revisor suppleant.
  8. Eventuelt

 

TCM vælger på generalforsamlingen en bestyrelse på 5 personer. Valg til bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivningen er skriftlig med mindre forsamlingen vedtager anden fremgangsmåde.

Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges hvert år.

 

På første bestyrelsesmøde og senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Desuden aftales følgende ansvarsområder:

Materiel, klublokale, løbstilmeldinger, sociale arrangementer, fester, hjemmesiden, PR og sponsorater.

 

Medlemmer.

Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år.

Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling af kontingent.

 

Tegningsberettigede.

Tegningsberettigede for klubben er formanden sammen med kasseren.

 

Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Formanden udsender en dagsorden forinden.